Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.wakacyjnaplaneta.pl („Regulamin”)

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Właścicielem serwisu internetowego www.wakacyjnaplaneta.pl jest firma W.P.H.U. Amazing World Artur Rarok właściciel marki WakacyjnaPlaneta.pl, zwana dalej WakacyjnaPlaneta.pl z siedzibą w Poznaniu ul. Głogowska 16, NIP: 784-20-19-110, REGON: 365203246, wpisana do CEIDG.

Serwis umożliwia Państwu  wyszukanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez stronę wakacyjnaplaneta.pl lub przez kontakt z Doradcą Klienta w biurze podróży działających pod marką WakacyjnaPlaneta.pl i Travelplanet.pl oddział w Poznaniu. Opublikowane na stronach internetowych www.wakacyjnaplaneta.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.§ 1. Podstawowe objaśnienia

Touroperator (Organizator) - biuro turystyczne, które jest organizatorem prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.
Agent - biuro podróży, którego działalność polega na prezentowaniu oraz stałym pośredniczeniu w zawieraniu Umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających wymagane dokumenty w kraju (koncesję) a także na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
Doradca Klienta - pracownik biura podróży działającego pod marką Wakacyjnaplaneta.pl i Travelplanet.pl zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu.
Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe lub wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.
Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron.
Warunki uczestnictwa – integralna część Umowy – zgłoszenia regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.
Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.
Serwis – serwis internetowy www.wakacyjnaplaneta.pl


§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego

Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Travelplanet.pl S.A. i ponoszą własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej, realizowane jest za pośrednictwem strony wakacyjnaplaneta.pl oraz Doradców Klienta pracujących w biurze podróży Wakacyjnaplaneta.pl i Travelplanet.pl oddział w Poznaniu i jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.


Wakacyjnaplaneta.pl nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.


Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem niezrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w ww. dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.


§3. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną

Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się w następujących krokach:

Na stronach www.wakacyjnaplaneta.pl zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty możecie dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Doradcy Klienta pod nr Infolinii znajdującej się na stronach serwisu lub dokonać bezpośredniego zakupu online, opłacając wybraną ofertę w procesie rezerwacji. Dokonanie płatności odbywa się za pomocą firmy Dotpay S.A. Doradca Klienta po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia wybranej rezerwacji dokończy proces wysyłając do Klienta dokumenty.


Przy wstępnej rezerwacji w formie zgłoszenia, po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z wstępną rezerwacją lub wstępnego zapisu telefonicznego Doradca Klienta Wakacyjnaplaneta.pl lub Travelplanet.pl oddział w Poznaniu ustala możliwości zawarcia Umowy-zgłoszenia  z Organizatorem na wstępnie dokonaną rezerwacje imprezy...
Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc Doradca Klienta przesyła do Państwa (faksem, e-mailem) lub przekazuje osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zawarcia umowy  (projekt Umowy oraz Warunki Uczestnictwa w imprezie).
Po podpisaniu Umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Doradcę Klienta Wakacyjnaplaneta.pl lub Travelplanet.pl oddział w Poznaniu numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line, tradycyjnym przelewem bankowym, lub osobiście gotówką w siedzibie biura.
W momencie podpisania Umowy przez Klienta zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta.
Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń. 

 


§4. Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego www.wakacyjnaplaneta.pl wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Wakacyjnaplaneta.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Wakacyjnaplaneta.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Wakacyjnaplaneta.pl lub Travelplanet.pl oddział w Poznaniu), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.

Wysyłając Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Wakacyjnaplaneta.pl i Travelplanet.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Wakacyjnaplaneta.pl usług marketingowych polegających na promowaniu usług Wakacyjnaplaneta.pl i jego partnerów.

Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. ze zmianami o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.


§5. Cena imprezy turystycznej

Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.

Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji i podpisaniu Umowy. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Wakacyjnaplaneta.pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszenie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.


Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.


Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Touroperatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.


Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Doradców Klienta Wakacyjnaplaneta.pl w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Doradcę Klienta Wakacyjnaplaneta.pl ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.
Wakacyjnaplaneta.pl zastrzega sobie prawo do anulacji wstępnej  rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym www.wakacyjnaplaneta.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.


§6. Regulowanie płatności

Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Państwa Doradca Klienta Wakacyjnaplaneta.pl.
Pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych Państwu przez Doradcę Klienta Wakacyjnaplaneta.pl w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie Doradca Klienta Wakacyjnaplaneta.pl dokonuje ostatecznej rezerwacji u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy  w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i Umowie na wskazany przez Agenta numer konta bankowego. W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Doradcy Klienta Wakacyjnaplaneta.pl podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.


Przy wpłacie zaliczki, Doradca Klienta Wakacyjnaplaneta.pl udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.
Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

Przelew bankowy, Płatność on-line, Wpłata gotówkowa

Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez Doradcę Klienta Wakacyjnaplaneta.pl W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia. Przelewu należy dokonać na konto wskazane przez Doradcę klienta. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na numer faxu lub maila również wskazanego przez Doradcę Klienta Wakacyjnaplaneta.pl

W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.

Klient może również dokonać płatności on-line. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Przelew internetowy

Wybór metody płatności w postaci przelewu internetowego umożliwia natychmiastowe potwierdzenie zawarcia Umowy.(również bezpośrednia płatność na stronie wakacyjnaplaneta.pl bez udziału Doradcy Klienta)

Wybierając płatność przelewem internetowym Klient zostaje przekierowany (po kliknięciu linka wysłanego mailem na adres wskazany w Formularzu lub korzystając z platformy umożliwiającej bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych – dotPay) do strony logowania banku, w którym Klient posiada rachunek bankowy, gdzie koniecznym jest zalogowanie się przez Klienta do swojego konta bankowego.

Po zalogowaniu się, Klient zostanie przekierowany do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad banku Klienta, bankowy przelew elektroniczny z płatnością za zarezerwowaną imprezę turystyczną zostanie zlecony przez Klienta.

Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za imprezę turystyczną, bank blokuje środki pieniężne na rachunku bankowy Klienta, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowaną imprezę turystyczną. Czynność ta jest niezależna od Wakacyjnaplaneta.pl i Travelplanet.pl S.A.

W przypadku braku możliwości zablokowania przez bank Klienta środków pieniężnych na koncie bankowym Klienta, Umowa nie zostaje zawarta.

Płatność gotówką.
Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie biurze Wakacyjnaplaneta.pl - Travelplanet.pl oddział w Poznaniu, w którym dokonywano rezerwacji.


§7. Zmiana rezerwacji

Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez e-mail, podając nazwisko i numer rezerwacji lub przez kontakt telefoniczny z Doradcą Klienta lub bezpośrednio w biurze Wakacyjnaplaneta.pl i Travelplanet.pl oddział w Poznaniu w którym Państwo dokonywaliście rezerwacji..


§8. Anulowanie rezerwacji

Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy.
W dniu zakupu imprezy turystycznej Klient może jako dodatkową opcję wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Doradca Klienta Wakacyjnaplaneta.pl przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia.
Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu Doradcy Klienta Wakacyjnaplaneta.pl przyjmują wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji.
Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Doradca Klienta niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za zmiany elementów Umowy -zgłoszenia lub za anulowanie wyjazdu na imprezę turystyczną przez Organizatora wycieczki.
Informacje o ewentualnych zmianach dotyczących rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez Doradcę Klienta pod wskazany w formularzu adres e-mail lub/i będą przekazywane telefonicznie.


§9. Obsługa posprzedażowa

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Wakacyjnaplaneta.pl, w którym była dokonywana rezerwacja i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Doradcą Klienta Wakacyjnaplaneta.pl, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
Doradca Klienta Wakacyjnaplaneta.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w  realizacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.


§10. Postępowanie reklamacyjne

W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania Umowy przez Organizatora mają Państwo prawo  złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy o imprezę  turystyczną  przez Organizatora   w Wakacyjnaplaneta.pl  w którym została zawarta Umowa-zgłoszenia. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Reklamacja może być również złożona bezpośrednio na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.

Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Wakacyjnaplaneta.pl były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Wakacyjnaplaneta.pl mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Doradcę Klienta Wakacyjnaplaneta.pl należy składać na adres siedziby firmy Głogowska 16, 60-734 Poznań lub wysyłać je na adres internetowy kontakt@wakacyjnaplaneta.pl. Wakacyjnaplaneta.pl rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.


§11. Postanowienia końcowe

Korzystając z usług świadczonych przez Wakacyjnaplaneta.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.